Σχετικά με το έργο

Η καινοτόμος λύση που προτείνει το έργο VoiceIt

Απώτερος σκοπός του έργου VoiceIt είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή και την άμεση εμπλοκή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων μέσω της ανάπτυξης ενός κοινού οράματος για τα δικαιώματά τους. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με τη βοήθεια κυβερνητικών αξιωματούχων, ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων, εκπροσώπων κομμάτων και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και τη συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο.

Το έργο VoiceIt επιδιώκει:

Να συμβάλει στη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Να αναπτύξει ένα κοινό όραμα για τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ στην πολιτική.

Να αυξήσει τη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Να ενισχύσει τα εθνικά/διεθνή δίκτυα για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Να ευαισθητοποιήσει τα πολιτικά κόμματα και λοιπούς φορείς σχετικά με την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων που θα εστιάζει στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι στόχοι του έργου VoiceIt θα επιτευχθούν ως εξής:

Εκπόνηση εθνικών εκθέσεων που θα διερευνήσουν τις εσφαλμένες αντιλήψεις για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+.

Σύσταση Ομάδων Εργασίας Εθνικής Προτεραιότητας που θα αναπτύξουν ένα κοινό όραμα για το προσεχές μέλλον των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων.

Δημιουργία ενός Προγράμματος Ενημέρωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα που θα απευθύνεται στην κοινωνία των πολιτών, σε κρατικούς λειτουργούς και εκπροσώπους πολιτικών θεσμών.

Δημιουργία ενός Προγράμματος Ενδυνάμωσης ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιωμάτων που θα απευθύνεται σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, υποστηρικτές ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και λοιπούς σχετικούς επαγγελματίες.

Διοργάνωση Σεμιναρίων Ενημέρωσης & Ενδυνάμωσης ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιωμάτων.

Διεξαγωγή Δραστηριοτήτων Ενδυνάμωσης για κάθε ενδιαφερόμενο άτομο/φορέα.